proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
09.11.2022
Wybory nowych władz Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Szczecinie


Protokół

z Zebrania Delegatów na Zjazd Wojewódzki

 

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

 


 które odbyło się 9.11.2022 roku w Klubie Garnizonowym w Szczecinie.

 

Obrady otworzył Prezes ZZW Henryk KRUDOS przedstawiając obecnym osobom cele zwołanego zebrania i porządek obrad. 


Porządek zebrania:

1.      Powitanie zaproszonych gości

2.      Wystawa odznak Wojsk Lotniczych - udział uczestników zebrania.

3.      Odśpiewanie Hymnu.

4.      Uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych ostatnio członków ZKRP i BWP.

5.      Modlitwa kapelana w intencji członków ZKRP i BWP.

6.      Historia ZKRP i BWP.

7.      Wyróżnienia.

8.      Poczęstunek i pożegnanie gości.

Przerwa

9.    Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

10.  Wystąpienie Prezesa z oceną działalności ZW w latach 2018-2022 kadencji ZZW.

11.  Propozycje zmian w Statucie.

12.  Dyskusja.

13.  Wybór członków do Zarządu Wojewódzkiego.

14.  Wybór członków do Komisji Rewizyjnej.

15.  Wybór członków do Sądu Koleżeńskiego.

16.  Wybór delegatów na Kongres.

17.  Wolne wnioski.

 

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych delegatów na Zjazd i przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

1.   Przywitanie gości zebrania przez Prezesa ZZW :

·         Przedstawiciel Wojewody - Artur Staszczyk, pełnomocnik ds. kombatantów

·         Prezes Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych -Henryk Wojtynek

·         Prezes Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin - Grzegorz Kozak

·         Reprezentant Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie - Bartosz Sitarz

·         Kierownik Klubu Garnizonowego – mjr Robert Kopij

·         Kapelan środowisk kombatanckich – ksiądz prałat Aleksander Ziejewski

·         Przedstawiciel Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego – Pni Monika Czapska

2.  Wystawa odznak Wojsk Lotniczych - udział uczestników zebrania w wystawie na terenie Klubu Garnizonowego przedstawiona przez kustosza wystawy Mirosława Borowskiego.

 

3.      Odśpiewanie przez uczestników zebrania Hymnu Polskiego z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

 

4.      Uczczenie na wniosek Prezesa ZZW minutą ciszy zmarłych członków organizacji.

 

5.      Modlitwa księdza Prałata w intencji członków Związku oraz zmarłych i poległych weteranów.

 

6.      Historia ZKRP i BWP przedstawiona na tle organizacji wojewódzkiej przez Prezesa ZZW.

 

7.      Wyróżnienia:

Na wniosek ZZW ZKRP i BWP wyróżnieni zostali:

·         Henryk Lompert - Za wybitne zasługi dla ZKRP i BWP

·         Edmund Żart - Odznaka Gryfa Pomorskiego

·         Bronisław Pakuła - Polska Niepodległa 1918

·         Mirosław Borowski – 100 - lecie Bitwy Warszawskiej

·         Jarosław Forsztek - 100 lecie Bitwy Warszawskiej

·         Robert Kopij - Polska Niepodległa 1918

Wyróżniony został również Prezes ZZW Henryk Krudos – Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Równocześnie za pracę na rzecz związku dyplomy i tablice pamiątkowe otrzymali Pełnomocnik Wojewody, Liceum Ogólnokształcące z Klasami Integracyjnymi, Archiwum Państwowe i Oddział IPN w Szczecinie  oraz
9 członków związku.

 

8. Po części oficjalnej Prezes ZW zaprosił uczestników zebrania na poczęstunek sfinansowany i zorganizowany przez UW w Szczecinie. Po przerwie Prezes rozpoczął roboczą część zebrania.

 

9.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie Prezesa ZW Henryka Krudosa.

Na protokolanta - członka zarządu Zdzisława Lacha.

 

10. W wystąpieniu Prezesa stanowiącego sprawozdanie z pracy i działalności  Zarządu w latach 2018-2022  ZZW podkreślono :

·          -  Rezygnację w połowie kadencji Urszuli Madejskiej z funkcji Prezesa ZZW ze względu na stan zdrowia

·          - Likwidacje kół w terenie

·          -  Malejąca liczbę członów w kołach

·          -  Niskie wpływy z składek i konieczność odprowadzania przez ZZW znacznej kwoty do ZG

·         - Trudności finansowe i lokalowe kół

·    - Brak możliwości pozyskiwania sponsorów ze względu na charakter organizacji i jej małą atrakcyjność marketingową

11.  Propozycje zmian w Statucie

Propozycje zmian w Statucie ZKRP i BWP przedstawił Członek ZZW - Zdzisław Lach.

W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę dostosowania treści Statutu do istniejących warunków w celu możliwości kontynuowania zadań statutowych. Jest to spowodowane  przede wszystkim szybko zmieniającą się strukturą wiekową członków, a związek kombatantów jako organizacja wymaga szczególnie:

·      Otoczenie opieką weteranów, kombatantów oraz wdów i wdowców po nich.

·      Popularyzowania i utrwalania w pamięci całego narodu dziejów walk o niepodległość      i wolność kraju oraz kultywowania tradycji opieki miejsc pamięci narodowej

·      Rozszerzenia grona osób mających możliwość pracy na rzecz realizacji celów i zadań statutowych związku.

 

 Zarząd proponuje między innymi następujące zmiany:

·   a) Stworzyć strukturę 3 stopniową; Zarząd Główny, Zarządy Okręgowe, Koła.

· b) Zamienić zarządy wojewódzkie na zarządy okręgowe, co stworzy możliwość prostego organizacyjnie  podporządkowania kół nie tylko z danego obszaru administracyjnego.

·   c) Nadać uprawnienia podopiecznym w celu zrównania w statusie członka organizacji.

·   d) Określenie warunków uzyskania statusu członka wspierającego i członka nadzwyczajnego.

·   e) Zmniejszenie składów zarządów.

·   f) Uproszczenie składu komisji rewizyjnej.

·  g) Określenie maksymalnego okresu niepłacenia składki na cele organizacji w celu możliwości wykreślenia nieaktywnego członka z ewidencji koła

 

12.  Dyskusja

W dyskusji udział wzięli: Marian Cebrat - Szczecin, Kubik Jan - Szczecin, Lompert Henryk - Sławno, Lach Zdzisław – Koszalin. Ogólnie mówiono o braku pomocy ze strony przedstawicieli władz lokalnych, ciężkiej sytuacji finansowej, dużej pomocy młodzieży szkolnej oraz o braku woli członków w uczestniczeniu w życiu koła i płaceniu składek. Przedstawiono też problem bardzo małej pomocy finansowej ze strony Urzędu ds. Kombatantów szczególnie dla podopiecznych.

Henryk Tomczak skarbnik ZZW przedstawił wpływy i wydatki Zarządu. Zwrócił szczególną na brak możliwości (oprócz składek) stałego finansowania biura Zarządu i brak środków na działalność członków ZZW w terenie. Mikołaj Kaczanowicz - Darłowo przedstawił problem opieki medycznej kombatantów w małych miejscowościach i praktycznie brak możliwości kierowania kombatantów i podopiecznych do Domów Kombatanta i Domów Opieki.

Jerzy Pilip – Białogard opowiedział o trudnościach z odtworzeniem Koła miejskiego braku możliwości lokalowych oraz środków finansowych na tak zwany rozruch.

Dyskusję podsumował Prezes ZZW przestawiając możliwości interwencji w organach samorządowych i administracyjnych.

 

13.  Wybory do Zarządu Wojewódzkiego.

Propozycje kandydatów do ZW przedstawił Prezes ZW.

Z udziału w ZZW zrezygnowali Madejska Urszula i Granis Leopold, pozostali członkowie wyrazili wolę dalszej pracy w ZZW

Na wniosek Henryka Tomczyka nie wybrano komisji skrutacyjnej i wybory członków nowego Zarządu Wojewódzkiego odbywały się w otwartej dyskusji.

W trakcie dyskusji do władz nowego Zarządu Wojewódzkiego bez głosu sprzeciwu wybrano następujące osoby:

·         Cebrat Marian – Szczecin

·         Forsztek Jarosław – Szczecin

·         Kaczanowicz Mikołaj -Darłowo

·         Krudos Henryk – Szczecin

·         Kubik Jan – Szczecin

·         Lach Zdzisław – Koszalin

·         Lompert Henryk - Sławno

·         Pilip Jerzy - Białogard

·         Podmokły Romuald – Gryfice

·         Szczygieł Jan – Świnoujście

·         Tomczak Henryk – Szczecin

·         Torbiński Grzegorz- Koszalin

·         Zwoliński Janusz – Wałcz

Z członków ZZW wybrano Prezydium w składzie:

·         Prezes - Krudos Henryk

·         Skarbnik – Tomczak Henryk

·         Sekretarz – Lach Zdzisław

·         Członek ZZW - Kubik Jan

·         Członek ZZW - Lompert Henryk

·         Członek ZZW - Podmokły Romuald.

 

14.  Wybory do Komisji Rewizyjnej.

Propozycje kandydatów do Komisji Rewizyjnej przedstawił Prezes ZZW.

Z udziału w Komisji Rewizyjnej ZW zrezygnowała Muszyńska Aniela, pozostali członkowie wyrazili wolę dalszej pracy w KR ZZW.

W wyniku wniosku Henryka Tomczyka nie wybrano komisji skrutacyjnej i wybory członków do nowej Komisji Rewizyjnej odbywały się w otwartej dyskusji.

W trakcie dyskusji do władz nowej Komisji Rewizyjnej bez głosu sprzeciwu wybrano:

·         Kołodziejczyk Czesław - Przewodniczący

·         Grzempa Wanda

·         Glina Janina

 

15.  Wybory do Sądu Koleżeńskiego .

Propozycje kandydatów do Sądu Koleżeńskiego przedstawił Prezes ZZW.

Z udziału w Sądzie Koleżeńskim ZW zrezygnowała Oświęcimska Krystyna, Kiełbowski Tadeusz, zaś  pozostali członkowie wyrazili wolę dalszej pracy w SK  ZZW.

Na wniosek Henryka Tomczyka nie wybrano komisji skrutacyjnej i wybory członków do nowego Sądu Koleżeńskiego odbywały się w otwartej dyskusji. 

 

W trakcie dyskusji do władz nowego Sądu Koleżeńskiego bez głosu sprzeciwu wybrano:

·         Brzeziński Stanisław

·         Hajdukiewicz Romuald

·        Suchanowski Łukasz

 

16.  Wybór delegatów na Kongres.

Decyzją Zarządu Głównego Zarząd Wojewódzki w Szczecinie otrzymał dwa mandaty dla delegatów na Kongres.

Propozycje 4 kandydatów na delegatów na Kongres przedstawił Prezes ZZW.

W wyniku dyskusji w celu uproszczenia obiegu informacji pomiędzy ZG a ZZW oraz bezpośredniego udziału w kluczowych pracach Związku dołączono kandydaturę Prezesa ZW Krudosa Henryka.

Na wniosek Henryka Tomczyka nie wybrano komisji skrutacyjnej i wybory odbywały się w otwartej dyskusji

 

W trakcie dyskusji  - bez głosu sprzeciwu - wybrano również delegatów na Kongres. Zostali nimi :

·         Krudos Henryk

·         Lach Zdzisław

 

17.  Wolne wnioski

W trakcie podsumowania zebrania Prezes ZZW złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości i Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 

Na tym zebranie zakończono

 

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA                                             PROTOKOLANT

 

Krudos Henryk                                                                       Lach Zdzisław

 

 

Załączniki:

1.       Skład Zarządu Wojewódzkiego

2.       Skład Komisji Rewizyjnej ZZW

3.       Skład Sądu Koleżeńskiego ZZW

4.       Lista delegatów na Kongres.