proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies

STATUT ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Z K R P i B W P
WARSZAWA, LIPIEC 2015 r.


STATUT ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH uchwalony na VI kongresie Związku w dniu 30 lipca 2015 r. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych został wpisany do KRS w rejestrze stowarzyszeń pod Nr 0000106108 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.04.2008 r. i posiada status organizacji pożytku publicznego WARSZAWA, LIPIEC 2015 r.


W S T Ę P

Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRP i BWP), zwany dalej Związkiem, działa na podstawie niniejszego Statutu, Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o Kombatantach. Związek posiada osobowość prawną.

2. Zarządy Wojewódzkie mogą uzyskać osobowość prawną w trybie obowiązującego prawa po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Związku.

§ 2

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

§ 3

Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnych zakresach działania oraz reprezentuje swych członków na terenie krajowym i międzynarodowym.

§ 4

1. Związek posiada sztandar oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Związek ma prawo ustanawiania odznak organizacyjnych i tytułów honorowych.

2. Związek może posiadać organ prasowy.

§ 5

Związek opiera swą działalność o pracę społeczną członków i może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celami Związku są:

1) kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa;

2) otaczanie opieką członków Związku, pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;

3) popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie;

4) dbanie o patriotyczną i obywatelską postawę swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość;

5) reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku;

6) działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej;

7) umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:

1) udział członków w życiu związkowym kół i środowisk;

2) inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy członkom, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną;

3) działanie na rzecz środowiska kombatanckiego;

4) przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach swych członków;

5) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i za granicą;

6) organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach, sesjach i konferencjach związanych z walkami o niepodległość;

7) gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie i popularyzowanie;

8) współpracę z wojskiem, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza w patriotycznym wychowaniu młodzieży, upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa, sprawowanie opieki nad grobami poległych i zmarłych kombatantów;

9) informowanie opinii publicznej, władz państwowych i samorządowych o problemach kombatanckich i działalności Związku;

10) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, podopiecznych, honorowych i wspierających.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba spełniająca warunki określone w art. 1-4 Ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych.

2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba zamieszkała za granicą spełniająca warunki określone w ustępie 1.

3. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która chce współdziałać w realizacji celów Związku.

4. Członkiem podopiecznym może być wdowa (wdowiec) po zmarłym członku Związku, mający uprawnienia wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych..

5. Członkiem honorowym lub prezesem honorowym zarządu odpowiedniego szczebla może zostać osoba zasłużona dla Związku.

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność statutową Związku.

§ 10

1. Członka zwyczajnego i podopiecznego przyjmuje do Związku zarząd koła na podstawie posiadanych uprawnień.

2. Osobie nieprzyjętej w poczet członków służy prawo odwołania do Zarządu Wojewódzkiego / Okręgowego i Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Tytuł Prezesa Honorowego Zarządu Głównego nadaje Kongres Związku. Tytuł Członka Honorowego lub Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego nadaje Zarząd Główny Związku, a Prezesa Honorowego Koła Zarząd Wojewódzki / Okręgowy.

4. Członka wspierającego i nadzwyczajnego przyjmuje Zarząd Koła lub wyższej jednostki organizacyjnej Związku.

5. Zarząd przyjmujący członków prowadzi ich ewidencję.

§ 11

§ 15

1. Strukturę Związku tworzą:

1) Władze naczelne:

- Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

- Główna Komisja Rewizyjna,

- Główny Sąd Koleżeński;

2) Jednostki terenowe:

- organizacje wojewódzkie / okręgowe

- koła;

3) Krajowe i Wojewódzkie / Okręgowe Rady Środowisk Kombatanckich.

2. Zarząd Główny może powoływać i rozwiązywać organizacje wojewódzkie / okręgowe.

3. Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe mogą tworzyć i rozwiązywać ogniwa terenowe zależnie od potrzeb.

4. Koła powstają z inicjatywy członków za zgodą Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego. Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe określają ich zasięg terytorialny.

5. Zarządy kół mogą organizować grupy związkowe we wsiach i osiedlach.

6. Zarządy Związku mogą powoływać stałe komisje problemowe, doraźne dla wykonania określonego zadania oraz zespoły doradcze.

7. Zarządy Związku mogą tworzyć koła przyjaciół kombatantów.

§ 16

W Związku może być organizowana działalność środowisk kombatanckich, uwzględniająca potrzeby członków.

§ 17

Działalność środowisk opiera się o społeczną pracę członków. Polega ona w szczególności na popularyzowaniu tradycji środowiska, gromadzeniu i upowszechnianiu materiałów historycznych, upamiętnianiu miejsc wspólnej walki, utrzymywanie więzi koleżeńskich, organizowaniu samopomocy oraz udziału środowiska w statutowej działalności Związku.

§ 18

1. Ogniwami środowiskowymi są koła i kluby środowiskowe, a także wojewódzkie /okręgowe i krajowe rady środowisk.

2. Koła środowiskowe działają na ogólnych zasadach określonych dla kół w Statucie.

§ 19

Zasady działania klubów i rad środowiskowych określają ich regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny Związku.

§ 20

1. Rady środowiskowe koordynują działalność środowisk, reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają władzom wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych i komisji problemowych.

2. Przedstawiciele rad środowiskowych mogą brać udział w posiedzeniach zarządów odpowiedniego szczebla z głosem doradczym.

3. Środowiska kombatanckie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Główny i na mocy jego upoważnień Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe.

§ 21

1. Rady Środowisk Kombatanckich:

1) współdziałają z odpowiednimi organizacjami kombatanckimi oraz instytucjami w zakresie realizacji swoich zadań i celów statutowych Związku.

2) organizują i koordynują działalność środowiskową w zakresie upowszechniania i upamiętniania tradycji walk niepodległościowych oraz kształtowania postaw patriotycznych.

2. Krajowe Rady Środowisk Kombatanckich w ramach Związku mogą tworzyć wojewódzkie / okręgowe rady środowisk kombatanckich.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 22

1. Władzami naczelnymi Związku są: Kongres, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.

2. Władzami organizacji wojewódzkiej są: Wojewódzki / Okręgowy Zjazd Delegatów, Zarząd Wojewódzki / Okręgowy, Wojewódzka / Okręgowa Komisja Rewizyjna i Wojewódzki / Okręgowy Sąd Koleżeński.

3. Władzami koła są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna.

§ 23

Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa 4 lata.

§ 24

1. Władze Związku działają kolegialnie i podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów
w obecności co najmniej połowy (1/2 liczby) członków lub delegatów. Uchwały władz wyższych są wiążące dla władz niższego szczebla.

2. Uchwały sprzeczne z przepisami prawa, Statutem i uchwałami władz wyższych Związku są nieważne.

3. Władze Związku mogą konsultować projekty uchwał, postanowień i dokumentów z jednostkami organizacyjnymi niższego szczebla.

4. Członkowie Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich / Okręgowych nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnych tych szczebli. 


5. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być pracownikami Związku.

6. Członkowie władz i innych organów Związku odpowiadają przed swoimi organizacjami związkowymi za wykonanie powierzonych im zadań.

§ 25

1. Władze Związku do bieżącego kierowania działalnością związkową w okresach między plenarnymi posiedzeniami wybierają Prezydia. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz (w Zarządzie Głównym – sekretarz generalny), skarbnik i członkowie Zarządu w ilości określonej przez Zarząd Związku.

2. Zakres działania, kompetencje i częstotliwość posiedzeń określa regulamin uchwalony przez zarządy.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich uczestniczą w posiedzeniach zarządów i prezydiów z głosem doradczym.

4. Zarządy na swe posiedzenia mogą zapraszać osoby z głosem doradczym.

§ 26

1. Głosowanie w Związku odbywa się jawnie. Na wniosek przyjęty zwykłą większością uprawnionych – głosowanie jest tajne.

2. Głosowanie w sprawie wyborów odbywa się zgodnie z ustaleniami w rozdziale VIII.

§ 27

1. Do Kongresu, zjazdu delegatów i zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:

1) ocena działalności, zatwierdzenie sprawozdań ustępujących władz i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium;

2) uchwalenie programu Związku, organizacji terenowej;

3) wybór delegatów i władz zgodnie z ustaleniami rozdziału VIII i regulaminem wyborczym;

4) rozpatrywanie wniosków i odwołań.

2. W Kongresie i zjazdach uczestniczą z głosem decydującym delegaci, a z głosem doradczym członkowie ustępujących władz.

3. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządów Związku wszystkich szczebli należy:

1) kierowanie działalnością danej jednostki organizacyjnej zgodnie z ustaleniami § 6 i 7;

2) reprezentowanie organizacji na terenie administracyjnym działalności Związku;

3) gospodarowanie funduszami i majątkiem zgodnie z ustaleniami rozdziału X;

4) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych oraz kierowanie ich pracą;

5) zawieszanie w wykonywaniu działalności zarządów podległych jednostek terenowych lub ich członków, jeśli jest ona sprzeczna ze Statutem, a także wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich;

6) odwoływanie ze swego składu poszczególnych członków oraz uzupełnianie na wakujące miejsca nowych, w ilości nie przekraczającej 1/3 pierwotnie wybranych członków;

7) składanie sprawozdań jednostkom nadrzędnym i władzom administracyjnym.

2. Zasadę ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich.

KONGRES ZWIĄZKU

§ 29

1. Kongres jest najwyższą władzą Związku, zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Kongresu powinny być ogłoszone nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

3. Nadzwyczajny Kongres zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 Zarządów Wojewódzkich / Okręgowych. Sprawy organizacyjne określa ust. 2.

§ 30

Do Kongresu, poza uprawnieniami przewidzianymi w § 27 należy:

1. Uchwalanie Statutu lub dokonanie na nim zmian;

2. Wybór Zarządu Głównego w liczbie do 35 osób oraz Głównej Komisji Rewizyjnej do 9 osób i Głównego Sądu koleżeńskiego do 9 osób.

§ 31

Kongres Związku jest prawomocny w obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie i, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, z tym jednak, że uchwały o zmianie statutu, w tym zmianie nazwy lub rozwiązania Związku – wymagają większości co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż 50% delegatów.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU

§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą w okresie między Kongresami i realizuje postanowienia § 1 Statutu, w tym prawa wynikające ze statusu Związku jako osoby prawnej.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego, poza upoważnieniami określonymi

w § 28 należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Związku w ramach ustalonych przez Kongres, czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem jego uchwał oraz realizacja statutowych zadań Związku;

2) uchwalanie i zmiana regulaminu wyborczego dla wszystkich ogniw Związku;

3) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do organizacji krajowych i międzynarodowych;

4) uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych dla innych władz Związku; 

5) Uchwalanie zasad działalności gospodarczo-finansowej;

6) prowadzenie polityki kadrowej Związku;

7) reprezentowanie Związku na zewnątrz.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy w roku, a także na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd Główny między kongresami może dokonywać zmiany struktur organizacyjnych Związku.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Związku.

2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych Związku;

2) przedstawianie Zarządowi Głównemu oceny działalności jednostek organizacyjnych Związku oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;

3) składanie sprawozdań Kongresowi i występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

4) sprawowanie nadzoru nad należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych niższych szczebli;

5) składanie wniosków o wszczęcie postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim;

6) uchwalanie regulaminu swego działania oraz działania komisji rewizyjnych niższych szczebli.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 34

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o przewinienia organizacyjne członków władz naczelnych
i wojewódzkich/okręgowych Związku oraz odwołania od orzeczeń wojewódzkich/okręgowych sądów koleżeńskich,

a także wnioski Zarządu Głównego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór organizacyjny nad działalnością wojewódzkich / okręgowych sądów koleżeńskich, oraz nad wykonaniem orzeczeń, a także uchwala regulamin tych sądów.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE WOJEWÓDZKIE / OKRĘGOWE ZWIĄZKU

§ 35

1. Do wojewódzkiego / okręgowego zjazdu delegatów poza ustaleniami § 27 należy: wybór zarządu wojewódzkiego / okręgowego w liczbie do 25 osób, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego w liczbie do 9 osób oraz delegatów na Kongres - zgodnie z regulaminem wyborczym. 

2. Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu ogłasza się co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem.

3. Nadzwyczajny zjazd może być zwołany przez Zarząd Wojewódzki /Okręgowy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej bądź Wojewódzkiej / Okręgowej Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 kół.

4. Zjazd Wojewódzki / Okręgowy jest prawomocny w obecności co najmniej połowy jego delegatów w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI / OKRĘGOWY ZWIĄZKU

§ 36

1. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego poza ustaleniami § 28 należy:

1) kierowanie wojewódzką / okręgową organizacją Związku, zapewnienie: przestrzegania Statutu, wykonywania uchwał władz nadrzędnych oraz realizowania programu Związku i organizacji wojewódzkiej / okręgowej.

2) uchwalanie budżetu organizacji wojewódzkiej / okręgowej, gospodarowanie funduszami i majątkiem zgodnie
z przepisami rozdziału X oraz zatwierdzanie budżetu i sprawozdań finansowych podległych jednostek terenowych Związku.

3) koordynowanie działalności wojewódzkich / okręgowych rad środowiskowych i komisji problemowych;

4) wykonywanie prawo-mocnych orzeczeń sądów koleżeńskich

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy
w roku, a także na wniosek wojewódzkiej / okręgowej Komisji Rewizyjnej.

WOJEWÓDZKA / OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1. Wojewódzka / Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym organizacji wojewódzkiej/ okręgowej Związku, odpowiedzialnym przed wojewódzkim/ okręgowym zjazdem delegatów i podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Do zakresu działania Komisji należy:

1) kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego i podległych ogniw oraz gospodarowania majątkiem im powierzonym;

2) składanie sprawozdań na wojewódzkim / okręgowym zjeździe delegatów i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu / okręgowemu;

3) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o zawieszenie w działalności Zarządu Wojewódzkiego / Okręgowego lub jego członków oraz do Zarządu Wojewódzkiego / Okręgowego o zawieszenie działalności odległych mu jednostek terenowych lub ich członków;

4) składanie wniosków o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim.

WOJEWÓDZKI / OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 38

Wojewódzki / Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o przewinienia

organizacyjne członków podległych Zarządowi Wojewódzkiemu / Okręgowemu.

ROZDZIAŁ VII

K O Ł A  Z W I Ą Z K U

§ 39

Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku i mogą być tworzone oraz rozwiązywane na podstawie uchwał Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego Związku. Koła mogą być m.in.: powiatowe, miejskie, miejsko-gminne, gminne, dzielnicowe, zakładowe.

§ 40

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła zwołuje Zarząd co 4 lata, a zebranie sprawozdawcze co najmniej
w połowie kadencji.

2. Nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej koła lub władz wyższych Związku, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków koła w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

3. Do zebrania sprawozdawczo-wyborczego poza ustaleniami § 27 należy:

1) wytyczanie kierunków oraz określanie zasad i form działalności koła;

2) decydowanie o wszystkich sprawach działalności koła niezastrzeżonych dla władz wyższych Związku, a także podejmowanie uchwał i wniosków na zjazd wojewódzki / okręgowy;

3) wybór Zarządu koła w liczbie do 11 osób oraz Komisji Rewizyjnej do 5 osób.

§ 41

1. Zwyczajne zebranie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zebranie przyjmuje informację Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozpatruje zgłoszone wnioski i podejmuje uchwałę w sprawie działalności koła.

2. Zebranie koła jest prawomocne w obecności co najmniej połowy jego członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych – w II terminie.

§ 42

Do zakresu działania zarządu, poza stosowanymi uprzednio ustaleniami § 28, należy:

1) przyjmowanie członków Związku i prowadzenie ich ewidencji;

2) przedstawianie Zarządowi wojewódzkiemu / okręgowemu informacji
o skreśleniu z listy członków oraz wniosków o skierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw członków koła, w przypadkach określonych w Statucie.

3) przyjmowanie składek członkowskich.

§ 43

1. Komisja Rewizyjna koła sprawuje kontrolę nad działalnością organizacyjną i finansową koła.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej koła stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wojewódzkiej / okręgowej Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla tej komisji.

3. Komisja Rewizyjna koła przedstawia również okresowe informacje ze swej działalności na zwyczajnym zebraniu koła.

ROZDZIAŁ VIII

W Y B O R Y

§ 44

1. Kandydatami do władz koła mogą być jego członkowie zwyczajni, podopieczni i nadzwyczajni..

2. Kandydatami do władz i na delegatów wyższego szczebla mogą być członkowie posiadający mandat delegata lub:

a) rekomendowani przez komisję wyborczą i rady środowisk kombatanckich;

b) zgłoszeni przez delegatów.

§ 45

Prawo wybierania do władz w kołach mają jego członkowie zwyczajni, podopieczni i nadzwyczajni a na zjazdach
i Kongresie – tylko delegaci.

§ 46

1. Wybory do władz Związku i ich prezydiów oraz delegatów na zjazdy i Kongres są jawne lub tajne, zgodnie z wolą większości głosujących.

2. Tryb przeprowadzania wyborów określa regulamin wyborczy uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 47

1. Prawo przedstawiania (zgłaszania) delegatów mają komisje wyborcze, środowiska oraz delegaci.

2. Skład kandydatów powinien uwzględniać reprezentację struktur terenowych i środowisk.

3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na listach wyborczych w kolejności alfabetycznej. Przy głosowaniu tajnym powinny zawierać większą liczbę kandydatów niż należy wybrać do władz – według ustaleń Kongresu, zjazdu, zebrania.

4. Nie można kandydować do różnych władz tego samego szczebla z zastosowaniem § 24 ust. 4.

§ 48

1. Wybory są ważne przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy delegatów, a w kołach przy udziale nie mniej niż połowy członków koła w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę głosujących w drugim terminie.

2. W wyborach tajnych wybrani zostaną kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. Wyboru prezesów zarządów kół i prezesów wyższego stopnia dokonują właściwe zarządy.

§ 49

Zasady i tryb wyborów do rad środowisk określają regulaminy poszczególnych środowisk.

ROZDZIAŁ IX

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 50

1. Członkowie Związku, którzy dopuścili się przewinień organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność przed sądami koleżeńskimi.

2. Przewinienia organizacyjne polegają na naruszeniu Statutu, zasad programowych Związku, uchwał władz
i regulaminów, postępowaniu niezgodnym z zasadami etyki lub działaniu na szkodę Związku.

§ 51

1. Karami organizacyjnymi są:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członkowskich do 2 lat,

d) wykluczenie ze Związku.

2. Osoba ukarana ma prawo odwoływania się do wyższych instancji związkowych do Kongresu włącznie.

§ 52

Wykonanie orzeczeń sądów koleżeńskich należy do właściwych zarządów wojewódzkich / okręgowych Związku.

ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 53

Związek posiada majątek, który stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze powstają z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) dotacji, subwencji i darowizn,

3) dochodów z imprez i zbiórek,

4) działalności gospodarczej,

5) przychodów z praw majątkowych,

6) przychodów ze zbycia praw majątkowych i rzeczy będących składnikami majątku.

§ 54

Podstawą działalności finansowej jednostek organizacyjnych Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w jego dyspozycji.

§ 55

1. Majątkiem Związku zarządza Zarząd Główny. Zarząd ustala również wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady ich podziału.

2. Zarząd Główny wyznacza osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych Związku.

3. Zarządy wojewódzkie / okręgowe, podległe im zarządy jednostek terenowych administrują majątkiem Związku na podstawie zasad ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 56

Jednostki terenowe mogą prowadzić za zgodą Zarządu Głównego działalność gospodarczą i dysponować uzyskanymi z niej funduszami, a także uzyskiwać inne dochody z przeznaczeniem na statutowe cele.

§ 57

1. Umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia i inne dokumenty pociągające za sobą zobowiązania pieniężne Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego oraz głównego księgowego, w tym Skarbnika Zarządu Głównego.

2. Zmiany w majątku trwałym Związku wymagają uchwały Zarządu Głównego.

§ 58

Uchwała Kongresu o rozwiązaniu Związku określi przeznaczenie majątku związkowego.

§ 59

Statut oraz jego zmiany obowiązują po dokonaniu wpisu w rejestrze sądowym